Polityka prywatności Trapeze


Państwa prywatność ma dla nas duże znaczenie.  Trapeze Group („Trapeze”) angażuje się w ochronę Państwa prywatności i utrzymywanie integralności wszelkich informacji umożliwiających identyfikację („informacji osobowych”), które gromadzimy o Państwu.  Celem tej polityki prywatności jest przedstawienie kroków, jakie podejmujemy, by zachować poufność informacji osobowych, poinformowanie o sposobie i powodach gromadzenia informacji osobowych oraz udostępnienie Państwu naszych danych kontaktowych na wypadek pytań lub obaw związanych z naszą polityką prywatności.

Ochrona Państwa prywatności i utrzymywanie integralności informacji osobowych oznaczają, że: informacje o Państwu i naszych transakcjach będą poufne; nie sprzedamy, nie wynajmiemy ani nie wypożyczymy informacji o Państwu innym podmiotom; będziemy przestrzegać Państwa prywatności w razie kontaktu z Państwem w sprawie różnych produktów i usług, jakie możemy oferować od czasu do czasu; będą mieli Państwo kontrolę nad tym, w jaki sposób uzyskujemy, wykorzystujemy i pod pewnymi warunkami przekazujemy informacje o Państwu; a także będą Państwo mieli dostęp do informacji, jakie o Państwu posiadamy.

Dlaczego Trapeze może gromadzić informacje osobowe

Trapeze gromadzi informacje osobowe i wykorzystuje je, aby:

 • ustalać tożsamość;
 • przeprowadzać konieczne weryfikacje tożsamości i bezpieczeństwa;
 • przeprowadzać transakcje i prowadzić działalność biznesową;
 • dostarczać produkty i świadczyć usługi;
 • oferować wsparcie klienta i usługi;
 • zapewnić stałe świadczenie usług;
 • zapewniać informacje;
 • polepszać produkty, usługi i sposób ich świadczenia;
 • lepiej rozumieć Państwa potrzeby, zainteresowania oraz zapotrzebowanie na różne produkty i usługi;
 • polecać określone produkty i usługi, które mogą odpowiadać Państwa potrzebom;
 • odpowiadać na problemy, pytania i wnioski;
 • chronić Państwa i nas przed błędami lub oszustwami; oraz
 • współpracować z organami ścigania i władzami w razie konieczności w celu przestrzegania odpowiednich praw i nakazów sądowych.

Trapeze będzie gromadzić, wykorzystywać i ewentualnie ujawniać informacje osobowe tylko w takich celach, jakie racjonalna osoba uznałaby za właściwe w określonych okolicznościach; a także dołoży starań, aby gromadzić najmniejszą ilość informacji, jaka może być konieczna w określonych okolicznościach. 

Należy zwrócić uwagę, że zagregowane statystyki i informacje, w których nie można zidentyfikować tożsamości określonej osoby, nie stanowią informacji osobowych.  Firma Trapeze zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zagregowanych informacji w jakikolwiek sposób, jaki w jej własnym uznaniu będzie właściwy.  Użycie takich zagregowanych informacji może obejmować między innymi przygotowywanie zagregowanych statystyk użytkownika i wyciągów z informacji w celu poprawienia wydajności, efektywniejszego opisu oferty naszych produktów i usług oraz wspierania marketingu naszych produktów i usług.  Zagregowane statystyki i informacje nie będą zawierały informacji osobowych.

Jakiego rodzaju informacje osobowe może gromadzić Trapeze

Trapeze gromadzi informacje osobowe różnego rodzaju.  W czasie współpracy biznesowej lub interakcji z Trapeze, otrzymywania produktów i usług od lub za pośrednictwem Trapeze mogą Państwo zależnie od okoliczności zostać poproszeni o przekazanie firmie Trapeze:

 • geograficznego (fizycznego) adresu;
 • informacji demograficznych;
 • adresów e-mail;
 • numerów telefonu lub innych informacji kontaktowych;
 • imion i nazwisk (lub innych członów określających przynależność rodzinną);
 • informacji spedycyjnych;
 • informacji związanych z fakturowaniem;
 • historii transakcji;
 • preferencji dotyczących korzystania ze strony internetowej;
 • informacji zwrotnych na temat naszej działalności biznesowej, usług, strony internetowej i public relations;
 • źródłowych adresów IP;
 • godzin i dat dostępu do serwerów strony internetowej;
 • języka;
 • osobistych preferencji;
 • preferencji dotyczących produktu i usług;
 • typów i konfiguracji przeglądarek; oraz
 • różnych informacji z zakresu administracji i usług informatycznych.

Pewne formy informacji, takie jak licencje wydawane przez rząd lub sektor prywatny, pozwolenia, certyfikaty, karty, np. prawo jazdy, numer ubezpieczenia społecznego, paszporty, karty ubezpieczenia zdrowotnego, numery kuponów i podobne, są dobrowolne, choć ułatwiają identyfikację.  Od Państwa zależy, czy wybiorą Państwo ten czy inny odpowiedni sposób identyfikacji, z zachowaniem zgodności z wszelkimi wymogami prawnymi.

Jak Trapeze gromadzi informacje osobowe

Trapeze zgromadzi informacje osobowe tylko wówczas, gdy przekażą nam je Państwo dobrowolnie lub zgodzą się na ich przekazanie.  Trapeze nie będzie gromadzić żadnych informacji osobowych na Państwa temat bez odpowiedniego powiadomienia (za pośrednictwem niniejszej polityki prywatności lub w innej formie powiadomienia w momencie, gdy poprosimy o informacje osobowe lub będziemy je rejestrować), z jakiego powodu i w jaki sposób te informacje osobowe są gromadzone, a także jak zostaną one wykorzystane lub ujawnione.  Trapeze może gromadzić informacje osobowe za pomocą różnorodnych środków:

 • wykorzystując swoją stronę internetową;
 • wykorzystując swoje usługi;
 • podczas komunikacji z nami (osobiście, przez pocztę elektroniczną, telefon, listownie lub w inny sposób);
 • wraz z informacjami zwrotnymi na temat naszej działalności biznesowej, usług, strony internetowej i public relations;
 • podczas rejestracji, by uzyskać dostęp do usług lub, w odpowiednim przypadku, do kont albo, w odpowiednim przypadku, w celu pobrania naszego oprogramowania;
 • listy klientów, członków, odbiorców lub usług, które zostały zgodnie z prawem nabyte od innych podmiotów;
 • poprzez wypełnienie formularzy w formie tradycyjnej lub elektronicznej;
 • pliki cookie na stronie internetowej – pliki te to identyfikatory, które mogą zostać przesłane ze strony internetowej za pośrednictwem Państwa przeglądarki w celu umieszczenia na dysku twardym Państwa komputera. Mogą Państwo wybrać nieakceptowanie plików cookie, zmieniając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Jednakże rezygnacja z tych plików może spowodować, że nie będą Państwo mogli używać pewnych funkcji i właściwości strony internetowej.  Informacje zbierane dzięki użyciu plików cookie są używane do udoskonalenia usług firmy Trapeze;
 • web beacon – pliki web beacon to małe elementy graficzne pozwalające operatorowi strony internetowej na zbieranie określonych informacji i monitorowanie aktywności użytkownika na danej stronie. Plik web beacon to bardzo mały piksel, który jest niewidoczny dla użytkownika.  Trapeze wykorzystuje pliki web beacon, aby zbierać informacje niemające charakteru osobowego;
 • clickstreaming – strumień kliknięć to technologia umożliwiająca operatorowi strony internetowej na śledzenie ścieżek wybieranych przez osoby korzystające z Internetu, gdy wchodzą one na stronę internetową i przeglądają podstrony, a także korzystają z łączy do innych stron. Trapeze gromadzi takie informacje od osób odwiedzających stronę http://www.trapezegroup.com; oraz
 • informacje o ruchu na stronie internetowej, które są monitorowane i analizowane, aby określić, które produkty, usługi lub funkcje mogą zainteresować odwiedzających, na potrzeby udoskonalania naszej strony internetowej, produktów, usług, funkcji i pozostałej oferty.

Dodatkowo możemy dokonywać przeglądu i analizy sposobu korzystania z produktów i usług, co pomaga nam lepiej służyć Państwu oraz zwracać Państwa uwagę na inne produkty i usługi, które naszym zdaniem będą dla Państwa korzystne. Ponadto gromadzimy i analizujemy informacje z innych źródeł w tych samych celach.

Jak Trapeze może ujawnić informacje osobowe

Trapeze może ujawnić informacje osobowe, jeśli zażąda tego od nas sąd właściwej jurysdykcji, inny organ prawny lub nadzorujący, lub w dobrej wierze i w oparciu o wyrażone przekonanie, że ujawnienie jest konieczne w celu:  przestrzegania jakiegokolwiek procesu prawnego związanego z Trapeze; zachowania, utrzymania w mocy lub ochrony praw lub własności Trapeze; ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa osobistego społeczeństwa lub innych klientów Trapeze; lub ochrony przed działaniami przestępczymi albo quasi-przestępczymi; lub też wykrywania wprowadzenia w błąd lub oszustwa, zapobiegania takim czynom, badania powiązanych zarzutów albo podejmowania odpowiednich działań.

W razie wniosku o upadłość, fuzji z innymi podmiotami, nabycia przez inne podmioty, sprzedaży aktywów (w całości lub w części) lub jakiegokolwiek przekazania wszystkich lub prawie wszystkich istotnych aktywów firmy Trapeze innym podmiotom Trapeze zastrzega sobie prawo do udostępnienia (lub sprzedania jako pobocznego aspektu ogólnej transakcji biznesowej) informacji osobowych, jakie zostały nam przekazane, innym podmiotom.

Utrzymywanie i usuwanie

Przechowujemy informacje tylko tak długo, jak jest to konieczne do wydajnej i efektywnej dostawy lub wypełnienia zobowiązań w zakresie oprogramowania, produktów lub usług, z których Państwo korzystają lub których wykorzystanie rozważają, a także później przez rozsądny okres lub zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi.  Zniszczymy lub usuniemy informacje, gdy nie będą już potrzebne.

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Trapeze dokłada starań, aby utrzymywać odpowiednie fizyczne, proceduralne i techniczne bezpieczeństwo w odniesieniu do swoich biur i ośrodków przechowywania informacji, aby zapobiegać jakiejkolwiek utracie, nieodpowiedniemu użyciu, ujawnieniu lub modyfikacji informacji osobowych lub nieuprawnionemu dostępowi do nich. Dotyczy to również usuwania lub niszczenia informacji osobowych z naszej strony.
Trapeze utrzymuje ścisłą poufność informacji osobowych, jakie uzyskujemy od Państwa. Tylko upoważniony personel ma dostęp do tych informacji osobowych. Personel Trapeze, który ma dostęp do informacji osobowych, zostaje przeszkolony w zakresie ochrony prywatności.
Jeśli jakikolwiek pracownik, wykonawca lub agent Trapeze nadużyje informacji osobowych, będzie to uważane za poważne wykroczenie, z którego powodu mogą zostać podjęte działania dyscyplinarne, łącznie z wypowiedzeniem zatrudnienia lub umowy o świadczenie usługi. Jeśli jakakolwiek osoba lub organizacja nadużyje informacji osobowych udostępnionych w celu świadczenia usług firmie Trapeze lub na jej rzecz, będzie to uważane za poważną kwestię, w związku z którą mogą zostać podjęte działania, łącznie z wypowiedzeniem wszelkich umów pomiędzy Trapeze a daną osobą lub organizacją oraz potencjalnymi działaniami prawnymi przeciwko takiej osobie lub organizacji.
Nasi specjaliści ds. bezpieczeństwa informatycznego dbają o bezpieczeństwo we wszystkich naszych systemach komputerowych. Zapewnia to ochronę Państwa informacji przez cały czas, gdy są one przechowywane w plikach danych lub przetwarzane przez naszych pracowników. Nasze systemy chronią Państwa informacje również wtedy, gdy są one przekazywane, np. pomiędzy naszymi centrami przetwarzania danych, miejscami przechowywania i biurami firmy.  Informacje osobowe można przechowywać lub przetwarzać w ramach jakiejkolwiek jurysdykcji, którą objęte są obiekty należące do nas lub naszych podmiotów powiązanych, dostawców, podmiotów zależnych lub agentów. Podając nam informacje osobowe, zgadzają się Państwo na wszelkie transfery tych informacji do innych jurysdykcji (włączając kraje, które nie zostały ocenione pod względem stosowności praw dotyczących prywatności).
Trapeze stosuje i będzie nadal stosować technologię o standardzie przemysłowym, aby utrzymywać bezpieczeństwo Państwa informacji osobowych, a także naszych połączeń z Internetem; Trapeze jednak nie może gwarantować i nie gwarantuje prywatności, bezpieczeństwa, autentyczności i braku uszkodzenia jakichkolwiek informacji przekazywanych za pośrednictwem Internetu lub wszelkich informacji przechowywanych w jakimkolwiek połączonym z Internetem systemie należącym do innych podmiotów.

Podczas gdy firma Trapeze podejmuje kroki w celu weryfikacji, czy wszyscy usługodawcy, dostawcy lub podobne podmioty, którym udostępniamy informacje, starają się zachowywać poufność informacji osobowych zgodnie ze standardami, które są przynajmniej tak surowe jak nasza własna polityka prywatności, i nakazuje powstrzymanie się od używania jakichkolwiek informacji osobowych w niezależny lub nieuprawniony sposób, nie możemy gwarantować działań, postępowania lub standardów żadnej z takich stron.
Trapeze nie bierze odpowiedzialności za żadne roszczenia, odszkodowania, koszty lub straty wynikające z połączenia internetowego lub korzystania z Internetu przez inne podmioty lub w jakikolwiek sposób powiązane z tymi działaniami.  Trapeze nie może zapewnić ani nie zapewnia ochrony jakichkolwiek informacji osobowych, jakie udostępniają Państwo na stronie internetowej innych podmiotów, która może odnosić się, stanowić odniesienie lub zawierać łącze do naszej strony internetowej.  Informacje osobowe gromadzone przez takie inne podmioty nie podlegają niniejszej polityce prywatności.  Trapeze nie odpowiada za wydarzenia wykraczające poza naszą bezpośrednią kontrolę.  Trapeze nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, uboczne, wynikowe lub sankcyjne odszkodowania związane z wykorzystaniem lub ujawnieniem informacji osobowych.

Kontakt

Staramy się utrzymywać w mocy naszą politykę prywatności.  Dzięki stosowanym strategiom i procedurom szkolimy oraz wspieramy naszych pracowników i wykonawców w wypełnianiu ich zobowiązań w ramach naszej polityki prywatności.  Nasze strategie i procedury podlegają regularnym kontrolom, a wyniki takich kontroli są prezentowane pracownikom Trapeze odpowiedzialnym za nadzorowanie kwestii prywatności.
Trapeze stara się traktować Państwa z najwyższym szacunkiem i poważaniem.  Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub obawy, prosimy o przekazanie ich nam, a my podejmiemy kroki w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania.  Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, chcieliby potwierdzić dokładność swoich informacji osobowych, uważają, że prywatność Państwa informacji osobowych nie została poszanowana lub chcieliby zaktualizować albo usunąć nieprawidłowe informacje osobowe, prosimy o kontakt z firmą Trapeze przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: privacy@trapezegroup.com lub pisma do kierownika ds. polityki prywatności: Trapeze Group, 5800 Explorer Drive, 5th Floor, Mississauga, ON, L4W 5K9, Kanada.  Kierownik ds. polityki prywatności potwierdzi otrzymanie Państwa zapytania i odpowie w ciągu trzydziestu dni roboczych.  Jeśli będzie konieczne przedłużenie czasu na odpowiedź lub dojdzie do odrzucenia Państwa prośby, poinformujemy Państwa w odpowiedni sposób zgodnie z wszelkimi ograniczeniami prawnymi.

Wiek

Trapeze stara się chronić bezpieczeństwo dzieci.  Trapeze nie będzie świadomie żądać informacji osobowych od dzieci poniżej trzynastego roku życia ani wykorzystywać ich bez uzyskania zgody rodziców.  Jeśli firma Trapeze uzyska faktyczną wiedzę, iż nieświadomie lub przypadkowo uzyskała jakiekolwiek dane osobowe od dzieci w wieku poniżej trzynastego roku życia, firma podejmie kroki, by usunąć takie dane.  Ta strona internetowa nie jest przeznaczona do użytkowania przez osoby w wieku poniżej osiemnastego roku życia.  Osoby w wieku poniżej osiemnastu lat nie są upoważnione do użytkowania tej strony internetowej i zaleca się, by natychmiast zaprzestały jej używania.

Aktualizacje

Trapeze może od czasu do czasu aktualizować niniejszą politykę prywatności, a zaktualizowana polityka będzie publikowana na stronie internetowej Trapeze. Wykorzystanie informacji osobowych udostępnionych firmie Trapeze przed aktualizacją nadal będzie podlegać polityce obowiązującej w czasie, gdy przekazywano informacje. Zalecamy regularne przeglądanie niniejszej polityki prywatności co jakiś czas.

Zgoda

Korzystając z tej strony internetowej, niniejszym zgadzają się Państwo na gromadzenie i używanie przez nas danych i informacji osobowych w celach, w których te dane/informacje osobowe zostały zgromadzone oraz zgodnie z niniejszą polityką prywatności.  Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, należy niezwłocznie zaprzestać używania tej strony internetowej i powstrzymać się od dalszego korzystania z niej.

Prawo właściwe i właściwość miejscowa sądu

Odwiedzając tę stronę internetową i korzystając z niej, przyjmują Państwo do wiadomości i zgadzają się, że prawo prowincji Ontario reguluje niniejszą politykę prywatności, stanowi podstawę jej interpretacji i ma do niej zastosowanie (bez żadnego odniesienia do jakichkolwiek zasad kolizji przepisów prawnych lub ich uwzględniania).  Miejscem rozstrzygania jakichkolwiek kwestii, sporów, procesów lub innych spraw wynikających z niniejszej polityki prywatności będzie federalny lub lokalny sąd mający siedzibę w prowincji Ontario.